Vägen till Frihet
Likes
193
Antal inlägg
243
Följare
71
Medaljer
0
Stad
Stockholm
Om användaren
Vi sitter fast i ekorrhjulet och vill hitta vägen ut! Vi vill ha mer tid att umgås med varandra och mer tid att lägga på projekt som betyder något för oss - på riktigt. Vår dröm är att kunna sluta arbeta (om vi vill), flytta till ett varmare land och leva av våra passiva inkomster. Följ vår väg till frihet och vår kamp att bygga upp en "pengamaskin" som gör det möjligt för oss att realisera drömmen.
Kontakt email

RSS

RSS feed
28 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Investor

Rapportfloden är nu i full gång och idag på morgonen kom Investor med sin bokslutskommuniké för 2015. Substansvärdet uppgick, per den 31/12 - 2015, till 357 kronor per aktie. Totalavkastningen för året blev 13 % vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med c:a 10%. Glädjande var att utdelningen föreslås höjas till 10 kronor per aktie att jämföra med 9 kronor föregående år. Det innebär en utdelningshöjning om drygt 11%.
 


Jag noterar följande av intresse:

 • Koncernens resultat för 2015, inkl orealiserad värdeförändring, uppgick till 17 434 MSEK eller 22,89 kr/aktie för utspädning. Det kan jämföras med 2014 då resultatet uppgick till 50 688 MSEK eller 66,55 kr/aktie.
 • Skuldsättningsgraden uppgick till 5,5% (7,3) per den 31:e december 2015. Det är en skuldsättning i den lägre delen av målintervallet om 5 - 10 procent. Bolaget skriver att det ger Investor en "stark finansiell flexibilitet om attraktiva möjligheter uppstår". Kanske läge att öka ytterligare i ABB nu när kursen gått ner med drygt 5% sedan årsskiftet?
 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 25 365 MSEK (21 200).
 • Mottagna utdelningar under 2015 (kärninvesteringar) uppgick till 7 681 MSEK (6 227).
 • Investor förtydligar i rapporten att utdelningspolicyn är att "en hög andel av mottagna utdelningar från noterade kärninvesteringar vidareutdelas samt att en distribution sker till aktieägarna från övriga nettotillgångar som motsvarar en direktavkastning i linje med aktiemarknaden".
 • Under året har Investor infört en ny struktur där verksamheten delats upp i Noterade Kärninvesteringar, EQT samt Patricia Industries. Utöver dessa områden finns även något de kallar Finansiella Investeringar (mer om det längre ner i inlägget).

Vad hände då i de olika verksamheterna under 2015? 

Noterade Kärninvesteringar:
Främst stärktes ägandet i ABB genom köp av aktier för c:a 5,6 miljarder kronor. Dessutom investerades knappt 200 miljoner kronor i Wärtsilä.

Noterade kärninvesteringar utgörs idag av innehaven; Atlas Copco, SEB, ABB, AstraZeneca, Sobi, Ericsson, Wärtsilä, Electrolux, Nasdaq, Saab samt Husqvarna. 

EQT:
Stark värdeförändring i innehaven under året som uppgick till 32% i konstant valuta. Under året restes flera nya fonder och i den nya fonden EQT VII investerades 3,2 miljarder kronor.

Patricia Industries:
Det viktiga innehavet Mölnlycke Health Care visade en organisk tillväxt på c:a 5%. Samtidigt uppvisar bolaget en något försämrad lönsamhet, men det förklarar Investor med att investeringar gjorts i säljkåren samt i utökade marknadsföringsinsatser som på kort sikt försämrar marginalen, men långsiktigt förbättrar den. Mölnlycke delade under Q4 ut c:a 425 MEUR och har en solid balansräkning.

Ett annat viktigt innehav är Aleris. Även här var den organiska tillväxten fin och uppgick till 10%.  Under året har Teres förvärvats vilket förhoppningsvis kommer ge bra effekt under 2016.

Innehavet Permobil visade en organisk tillväxt om 15%. Tillväxten var stark i såväl USA som Europa. EBITDA-marginalen för helåret minskade dock något. 

I oktober slutfördes förvärvet av det amerikanska bolaget BraunAbility som utvecklar rullstolsanpassade fordon och rullstolshissar. Köpeskillingen uppgick till c:a 2,8 miljarder kronor.

Innehavet 3 Skandinavien bidrog positivt och delade ut 176 MSEK till Patricia Industries. Vinstmarginalen förbättrades marginellt.

Övriga innehav, Vectura och Grand Hotel, visade tillväxt. EBITA resultatet för Vectura är dock svagt negativt och för Grand Hotel klart bättre än föregående år.

Finansiella Investeringar:
Här finns investeringar för vilka investeringshorisonten ännu inte är definierad. Kontinuerligt utvärderas huruvida innehaven kan tänkas bli en långsiktig investering.

De fem största innehaven idag är; NS Focus, Tobii, Madrague, Mindjet samt Newron. Dessa innehav utgör 55% av det totala värdet inom området Finansiella Investeringar. 

Summa summarum kan jag säga att jag verkligen gillar Investor. Den noterade portföljen är till stora delar trevlig även om vissa innehav kanske inte tillhör mina favoriter (t ex Electrolux och Husqvarna). EQT innebär begränsad insyn tycker jag, men utfallet går ju inte att klaga på. Innehaven i Patricia Industries känns också överlag spännande och köpet av BraunAbility tycker jag ser väldigt intressant ut. Här borde Investor ha väldigt mycket att tillföra vilket förhoppningsvis kommer ge effekt. Synd att aktien fortfarande är lite för dyr för annars hade jag gärna fyllt på med fler!

Tankar om Investor?

Taggar (forum): 
27 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Nordea

Nu på morgonen kom Nordea med bokslutskommunikén avseende verksamhetsåret 2015. I stora drag tycker jag att rapporten var ok, inte minst med tanke på det exceptionellt låga ränteläget som råder vilket pressar räntenettot. På den positiva sidan finns också att utdelningen höjdes med c:a 3,2% vilket för mig var oväntat. Jag hade räknat med oförändrad eller till och med sänkt utdelning eftersom Nordea tidigare uttryckt att det råder stor osäkerhet kring kommande kapitalkrav.
 


I rapporten framgår det att Nordea har ändrat utdelningspolicyn till:

Nordea strävar efter att upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy. Ambitionen är att nå en årlig ökning av utdelningen per aktie.

Tidigare (maj 2015) sa Nordea att utdelningskvoten skulle vara 75% och där utdelningen skulle växa årligen med 10%.

Min tolkning av ovanstående ändring av utdelningspolicy är att den nya är betydligt mer defensiv. Faktum är också att utdelningskvoten i år har sjunkit. Förra året var den kring 75% och i år hamnar den alltså på drygt 70%. Jag kan förstå ändringen och kan väl inte säga att jag tycker den är fel, däremot så tror jag att marknaden kommer att uppfatta den här förändringen som en klart negativ nyhet.

Nordeas intäkter ökade med 3% år 2015 i lokala valutor exklusive engångsposter. Det är knappast fantastiskt, men samtidigt har ränteläget varit otroligt lågt vilket givetvis sätter rejäl press på det så viktiga räntenettot. Samtidigt som räntenettot pressats ner har avgifts- och provisionsnettot gått upp vilket kompenserar en del.

Kostnaderna fortsätter att gå åt rätt håll, dvs de sjunker och K/I talet uppgick till 47,1%. VD säger att man räknar med en oförändrad underliggande kostnadsbas för 2016. Samtidigt framgår det att projekt inom IT och regelefterlevnad kommer att öka kostnaderna med uppskattningsvis 3% (i lokala valutor) vilket har att göra med Nordea satsning på "Ett Nordea". Något jag återkommer till lite längre ner.

Kreditförlusterna netto minskade med 8% i lokala valutor jämfört med 2014, men ökade däremot med 25% mellan Q3 och Q4 2015 och med 12% mellan Q4 - 2014 och Q4 - 2015 där exponeringen mot råvarubranschen sannolikt påverkar negativt. Trots detta säger VD Casper von Koskull att "vi håller fast vid vår prognos om närmast oförändrad kreditkvalitet under de kommande kvartalen".

Som jag tidigare nämnde har Nordea nu för avsikt att investera för att skapa det de kallar "Ett Nordea". Det innebär bland annat att antalet huvudkontorsbyggnader ska minska, men klart intressantast i denna satsning är att göra Nordea till en "fullt ut digital bank". Den resan tror jag är mycket viktig då storbankerna verkligen behöver ligga långt fram för att inte riskera att tappa för mycket kunder till teknikinnovativa nischspelare.

Låt oss ta en titt på lite intressanta siffror avseende 2015 jämfört med 2014:

 • Rörelseintäkterna (exkl engångsposter) landade på 9 964 MEURO (9 864 MEURO)
 • Räntenettot pressas ner och hamnade på 5 110 MEURO (5 482 MEURO)
 • Avgifts- och provisionsnettot ökade och uppgick till 3 025 MEURO (2 842 MEURO)
 • Kreditförluster netto uppgick till 479 MEURO (534 MEURO)
 • Rörelseresultatet blev 4 704 MEURO (4 307 MEURO)
 • Periodens resultat blev 3 662 MEURO (3 357 MEURO)
 • Resultatet per aktie efter utspädning blev 0,91 Euro (0,83 Euro)
 • K/I talet blev 47% (49)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 12,2 % (11,4)
 • Utdelningen föreslås bli 0,64 EURO (0,62)

Summa summarum en helt ok rapport, men knappast fantastisk. Det finns utan tvekan en del orosmoln på himlen. Tillväxten under året var mycket begränsad och det är påtagligt att bankerna nu pressas hårt av ränteläget. På den positiva sidan finns att Nordea då lyckats skapa tillväxt på andra delar (avgifter och provisioner) som kompenserar i alla fall något samtidigt som kostnaderna minskat.

Kreditkvaliteten är så klart också ett område som kan ställa till det på sikt. Nu påstår förvisso Nordea tydligt i rapporten att kreditkvaliteten är hög, men så vitt jag vet så har Nordea en inte obetydlig exponering gentemot råvarumarknaden och det är givetvis en risk. Kommer vi att få se fortsatt slaktade råvarupriser här framöver så kommer det förr eller senare att få konsekvenser. Än så länge verkar råvarubolagen dock klara sig med näsan ovanför vattenytan, men några kvartal till med t ex ett oljepris under eller kring $30 fatet tror jag kommer att leda till konkurser. Exakt hur drabbad Nordea skulle bli av ett sådant scenario vet jag naturligtvis inte, men det skulle sannolikt inte vara positivt. Samtidigt är Nordea mycket väldiversifierat och en riktigt stor och välskött bank varför jag känner mig trygg med innehavet som jag har för avsikt att inneha länge. 

Slutligen, förändringen av utdelningspolicyn som nu är klart mer defensiv än tidigare kommer med största sannolikhet inte tas emot positivt av marknaden. Aktien lär hamna under press idag!

Tankar om Nordeas rapport? Tankar om rapportperioden, blir den bra eller mindre bra?

Taggar (forum): 
20 januari 2016

Bokslutskommuniké 2015 - Castellum. Inköp SHB A och Nordea samt utdelning från Realty Income

Idag vid klockan 13 kom Castellum med sin bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015. Rapporten var trevlig läsning där bland annat förvaltningsresultatet har förbättrats med 6 % och utdelningen föreslås höjas med c:a 6,5 % till 4,90 kr/aktie. Det var minst 10 öre per aktie mer än vad jag hade räknat med.


Som jag tidigare varit inne på har året präglats av det stora omstruktureringsprogram som genomförts i fastighetsportföljen. Målet har varit att sälja av fastigheter i regioner med lägre tillväxt och istället köpa fastigheter i regioner med högre tillväxt. Denna omställning har naturligtvis inneburit att 2015 inte blev ett fantastiskt år för Castellum där vi fått se ett visst tapp i tillväxten som följd. Summa summarum blev det ändå ett riktigt bra år och ledningen har utan tvekan hanterat denna, mycket omfattande, omstrukturering på ett föredömligt sätt (försäljningar om c:a 4 miljarder kronor och förvärv, exkl egna projekt, om 4,6 miljarder kronor!).

Genom omstruktureringsprogrammet är nu Castellum väl positionerade för att förbättra förvaltningsresultatet ytterligare ett snäpp. VD Henrik Saxborn skriver i VD-ordet att "Efter alla stora fastighetstransaktioner förväntar jag mig att de egna projekten kommer att öka och nettoinvesteringar vara fortsatt höga. Det är min personliga övertygelse och förväntan att Castellum kommer att hamna i paritet med målet för tillväxt om 10 % i förvaltningsresultatet under 2016 - med fortsatt fokus på kassaflöde till låg finansiell risk. Därmed är utsikterna för en fortsatt konkurrenskraftig utdelningstillväxt goda".

Ovanstående uttalande låter underbart i mina öron. VD:n sticker alltså ut hakan och "lovar" en tillväxt kring 10 % i förvaltningsresultatet och fortsatt fin utdelningstillväxt. En titt på Q4 - 2015 kan förhoppningsvis ge en fingervisning. Där förbättrades nämligen förvaltningsresultatet jämfört med samma period 2014 med hela 13 %. Med så fina tillväxtsiffror kanske det till och med finns riktigt goda möjligheter att överträffa förväntningarna?

Slutligen en titt på lite intressanta siffror avseende 2015 jämfört med 2014:
 

 • Hyresintäkterna blev något lägre pga omstruktureringen och landade på 3 299 MSEK (3 318)
 • Förvaltningsresultatet förbättrades och blev 1 533 MSEK (1 450). Det motsvarar ett förvaltningsresultat per aktie om 9,35 kr/aktie (8,84)
 • Belåningsgraden uppgår till 49 % (49 %)
 • Räntetäckningsgraden är 351% (318 %)


Ingen lär väl heller ha missat att turbulensen på börsen fortsätter med full kraft. OMXS30 är nu nere på c:a 1290 vilket betyder nästan minus 11 % från årsskiftet. Utan att ha kollat exakt lär väl börsen, från toppen i april, ha backat med minst 25 %, men med all osäkerhet och rädsla som finns där ute just nu är det fullt tänkbart att vi kommer fortsätta ner en bra bit till. Det kan naturligtvis också komma en rejäl uppstuds här framöver och i vanlig ordning känns det omöjligt att sia om det hela.

För alla oss nettoköpare är det tider som dessa vi har väntat på. Självklart är det är lite jobbigt att se depåvärdet falla var eviga dag, men att nu kunna börja köpa riktigt fina bolag till rimliga priser är ju det man gått och väntat på. Flera aktier jag har på min bevakningslista börjar nu komma ner till intressanta nivåer. Jag är därför nöjd över att ha en krigskassa att ta till. Det gäller dock att inte ha för bråttom för börsen kan absolut gå ner en hel del till. Samtidigt är det i lägen som dessa som det gäller att fiska upp intressanta bolag. Det är en svår balansgång det här helt klart.

Idag slog jag till och ökade på mitt innehav i Nordea med 250 stycken aktier till kursen 84,50 kronor/st. Dessutom köpte jag 300 stycken aktier i Handelsbanken A till 97,50 kr/styck. Två fina bolag enligt mitt tycke som jag har för avsikt att behålla länge.

Slutligen kan jag nämna att jag den 18:e januari erhöll en liten utdelning om 333 kronor efter dragen källskatt från mitt innehav Realty Income. Bolaget meddelade för övrigt i en press release att de höjer utdelningen från och med februari med hela 5 % (Realty Income delar ut varje månad). Det är ju väldigt trevliga nyheter att de redan i början av året höjer utdelningen så pass mycket och min tro är att detta inte var sista utdelningshöjningen för året. Med hög sannolikhet får vi aktieägare se minst en utdelningshöjning till under året.

Tankar om Castellums rapport? Ser du intressanta köplägen och i vilka bolag i så fall?

13 januari 2016

Utdelningar och ytterligare påfyllning i Bank of Nova Scotia

Nu har snart halva januari passerat och årets första utdelningar har börjat trilla in på kontot.
 

Den 7:e januari erhöll jag utdelning från Klövern Pref om 3 000 kr och den 11:e januari inkom 255 kronor från SPFF efter dragen källskatt. Innan januari är slut bör jag erhålla utdelningar från Realty Income samt även Bank of Nova Scotia.

Förutom att få ta emot lite utdelningar så har jag också passat på att fylla på i Bank of Nova Scotia ännu en gång. Kursen har nu letat sig under 54 CAD och då kunde jag inte låta bli köpknappen. Det blev 100 stycken nya vilket innebär att det totala innehavet nu uppgår till 440 stycken.

Snart drar rapportsäsongen igång och det ska bli riktigt intressant att se hur det går för mina innehav samt naturligtvis hur utdelningarna blir. Först ut bland innehaven är Castellum som kommer med sin årsrapport den 20:e januari. En stund därefter (med start den 28:e januari) drar cirkusen igång på fullt allvar. Innan januari är slut kommer rapporter även från Nordea, Investor samt TeliaSonera.

Taggar (forum): 
4 januari 2016

Skakig inledning på året och ökat i TeliaSonera

Första börsdagen för året bjuder på en rejäl börsnedgång. I skrivande stund är OMXS30 ned c:a 3,6 % och index är under 1400.
 


Anledningen till oron är dels ett rejält ras i Kina där börsen stoppades under natten efter att den fallit med 7%. Statistik visar att Kinas industri fortsätter att bromsa in kombinerat med att restriktioner för sälj av aktier har (ska?) lättats upp.

Den andra anledningen till den skakiga inledningen på året är att Saudiarabien nu har brutit alla förbindelser med Iran. Samtliga diplomater har utvisats och all handel och lufttrafik stoppas. Detta efter att Saudiarabien under nyår avrättade regimkritikern Nimr al-Nimr vilket lett till protester som i sin tur resulterat i en attack mot Saudiarabiens ambassad i Teheran.

Under slutet av börsdagen passade jag på att öka något i TeliaSonera. Det blev 700 aktier till priset 40,30 kr/st. Jag noterar också att Hennes & Mauritz dök med hela 5,26%, man börjar onekligen bli lite sugen. Ett köp i H&M får dock vänta ett tag till då den fortfarande inte nått mitt köptak.

Taggar (forum): 
1 januari 2016

Sammanfattning av 2015

Oj vad fort tiden går, det har redan blivit 2016! Nu när ett nytt år har inletts så känns det lämpligt att sammanfatta det som varit, utvärdera, reflektera och därefter ta nya steg på vägen till frihet. Vi har under året tveklöst rört oss närmare vår dröm och för varje månad som går tar vi dessutom nya kliv i rätt riktning. Nu hoppas jag att 2016 ska bli ett minst lika bra år för familjen VtF som 2015 blev.
 


2015 var bloggen Vägen till Frihets första helår (startade den i mitten av juni 2014) och under året har den fortsatt att växa vilket naturligtvis känns väldigt roligt. Året gav mig också möjlighet att börja blogga på plattformen TradeVenue där jag numer är en av toppbloggarna. Räknar jag samman antalet sidvisningar från dessa båda bloggar så har jag en normal månad ungefär 30.000-35.000 sidvisningar, men när jag varit extra aktiv har det varit en bit över 40.000 sidvisningar en enskild månad. Helt galet, det hade jag aldrig trott när jag i juni 2014 drog igång bloggen kan jag lugnt säga =)

Jag vill också passa på att tacka alla läsare för kommentarer och många mail som gör bloggen levande och dessutom ger mig värdefull information som får mig att tänka till både en och två gånger extra. Den interaktiviteten hoppas jag naturligtvis fortsätter under 2016!

Så vilka inlägg var då de mest lästa på bloggen under 2015? Så här blev resultatet:

 1. Budget - att leva i Thailand - Publicerades redan i augusti 2014. Det här inlägget har varje månad väldigt många läsare. Jag antar att det beror på att fler är sugna på att bo i Thailand och funderar lite kring vad det kan tänkas kosta =)
 2. Fyllt på i Realty Income samt SPFF och hur värderar man egentligen en REIT? - Publicerades i september 2015. Uppenbarligen är det många som är sugna på att förstå mer om REIT:s. De artiklar jag länkar till är dessutom väldigt läsvärda. 
 3. Så här agerar jag i börsturbulensen - Publicerades i augusti 2015. Det skakade till lite extra på börsen och många var uppenbarligen intresserade av hur andra tänkte och agerade.
 4. Börskraschen år 2000 - betraktelser från insidan - Publicerades i mars 2015. Uppenbarligen intressant för många och eftersom jag var mitt i stormens öga när det hände så hade jag en hel del att berätta om.  
 5. Är bubbelfasen över för den här gången? - Publicerades i juni 2015. Ja vem vet, kanske fortsätter det upp ett tag till eller så är det på väg ner? Ett inlägg som beskriver de olika faserna som till slut leder fram till att en bubbla spricker.
 6. Rapport Q2 - Betsson & TeliaSonera - Publicerades i juli 2015. Generellt har jag ganska många läsare på mina inlägg med namnet "Rapport QX - Bolag Y" vilket är kul. Jag skriver dessa inlägg främst för att få ner mina tankar och kommentarer, men också för att enkelt kunna gå tillbaks och jämföra.

  Under året har vår Frihetsfond vuxit i värde med c:a 32 %. Inte illa om jag får säga det själv! Per den sista december 2015 uppgår Frihetsfonden till drygt 2,35 MSEK (1,78) vilket innebär att kapitalet har ökat under året med över 570 000 kr! Det är naturligtvis fantastiskt kul, men viktigare är dock att våra passiva inkomster fortsätter att utvecklas i rätt riktning.

  Den inbitne läsaren vet att vårt mål är att kunna leva av våra passiva inkomster den dagen vi vandrat klart på Vägen till Frihet. Det är ett mål vi hoppas kunna nå senast under år 2020 och "so far so good". Under 2015 erhöll vi totalt 48 403 kronor i utdelningar efter avdragen skatt. Det är en ökning på nästan 152 % jämfört med 2014 då vi fick in 19 234 kronor.

  Vid utgången av 2015 förväntas befintlig portfölj ge c:a 77 800 kr efter skatt år 2016 och då baserat på 2015 års utdelningsnivåer (undantag MQ där det redan är känt att utdelningen ökar från 1,36 kr/aktie till 1,75). Förhoppningsvis kan det bli lite mer än så genom utdelningshöjningar från några av innehaven. En titt på det delmål vi satte i slutet av 2014 visar att vi lyckats överträffa årsmålet kring utdelningar något:
   


  Vår viktigaste målsättning för 2016 är att nå en passiv inkomst på 115 000 kr efter skatt som vi i så fall skulle erhålla under 2017. Vår tanke, för att nå dit, är att även fortsättningsvis göra regelbundna inköp till portföljen

  För 2016 hoppas vi fortsatt kunna spara större summor varje månad öronmärkt för aktieköp. För oss är det dock viktigt att hitta en bra balans mellan att spara och att konsumera då vi är övertygade om att det gör oss mer uthålliga. Att resa är t ex något vi gillar och för det sätter vi därför av en skaplig slant varje månad (medel som självklart inte är inkluderat i Frihetsfonden). I nuläget sparar vi ungefär 50 % av vår disponibla inkomst varje månad och det är knappast fantastiskt i jämförelse med många andra bloggare, men det är inte heller illa. Kanske kan vi öka sparkvoten några procent till under 2016? Vi kommer helt klart att göra ett seriöst försök i alla fall.  Det finns poster att ta tag i och där en minskning inte kommer att påverka den upplevda livskvaliteten nämnvärt.

  Nu hoppas vi på ett bra 2016 där vi, inte minst, får se stadigt ökande passiva inkomster. Dessutom ser jag gärna att börsen rör sig söder ut under året så att vi får många fina köplägen. Ifall så sker har vi en ganska så välfylld krigskassa vilken väntar på att sättas i arbete kombinerat med vårt månatliga kassaflöde. Det sammantaget bör ge oss goda förutsättningar för ett trevligt 2016!

  Slutligen önskar familjen VtF alla läsare ett riktigt Gott Nytt År!

  30 december 2015

  Månadsrapport december 2015

  Då var det dags för årets sista månadsrapport och jag kan redan nu säga att december inte blev en av våra bättre månader. Att så blev fallet beror delvis på att december bjudit på nedgång på börsen, men också på att vi varit lite mer slösaktiga än normalt. Slösaktigheten beror främst på några större inköp till huset som vi valde att inte ta ifrån "huskontot" samt inköp av julklappar, mer mat samt lite annat smått och gott. Från och med januari ska det dock bli skärpning här hos familjen VtF. Vi kommer inleda året med en "kick-off" där vi lägger upp planen för 2016. Nu kör vi!

  I december sjönk värdet i Frihetsfonden med c:a 2 %. Under perioden gjordes två inköp till portföljen vilka båda var i Bank of Nova Scotia. Det första inköpet gjordes i början av december och det andra några dagar innan julafton.

  Under månaden har vi erhållit utdelningar från innehaven Realty Income samt ETF:n SPFF. Totalt fick vi in 599 kronor på kontot efter dragen källskatt. För året innebär det att vi erhållit 48.403 kr i utdelningar efter dragen skatt (schablonskatt ISK ej inkluderat, men å andra sidan kommer jag få tillbaka inbetald källskatt vid tillfälle). En sammanställning av årets erhållna utdelningar finns på sidan Utdelningar. Portföljen genererar för närvarande utdelningar samtliga av årets tolv månader.

  Våra totala investeringsbara tillgångar har under månaden alltså minskat i värde med c:a 2 %. I kronor och ören innebär det att kapitalet har minskat med drygt 51.000 kronor.

  Så här ser Frihetsfonden ut per den 30:e december:
   


  Aktieportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 3 % om vi exkluderar nya inköp till portföljen (att jämföra med OMXSPI som sjönk med drygt 4 %). Inkluderar vi inköpen har portföljen istället vuxit i värde med c:a 1,75 %. Aktieportföljen ser ut som följer:
   


  Fondportföljen har under månaden minskat i värde med c:a 3 %. Portföljen uppgår nu till drygt 168.000 kr. Värdeminskningen beror i princip enbart på att fonderna har sjunkit i värde, men vi har under månaden fyllt på med en liten slant i vanlig ordning.

  Krigskassan har under december månad minskat i värde med c:a 10,7 %. Anledningen till minskningen är främst inköpen i Bank of Nova Scotia, men också på att vi den här månaden har varit usla på det här med sparande. Kassan, som består av sparkonto, räntefond samt fonderna Multi Asset L och Atlant Stability, uppgår för närvarande till c:a 610 000 kronor. Under december sålde vi också av en del av fonden Atlant Stability som utvecklats svagt under året.

  Fördelningen mellan aktier, aktiefonder och krigskassa ser ut som följer:
   


  Vår målsättning kring årlig utdelning från aktieportföljen kontra faktiskt och estimerat utfall ser idag ut enligt nedan:
   


  Förväntade utdelningar är angivna efter skatt och uppgår till 77 781 kronor per år baserat på 2015 års utdelningsnivåer. Orange stapel är en prognos med hänsyn taget till nya förväntade inköp till portföljen och den blå stapeln visar hur mycket vi beräknas få i utdelning utifrån befintlig portfölj.

  Detta ger oss följande läge vad gäller kostnadstäckning per månad när vi bosätter oss i Thailand:
   


  Gällande månadsbudget för att leva i Thailand hittar du på sidan Budget - Leva i Thailand. Grafen visar alltså hur många månader av den budgeten som våra årliga utdelningar just nu täcker. Observera att prognosen justerats något varför antal månader som täcks sjönk något jämfört med föregående redovisning.

  Hur var december för dig? Är du nöjd med årets prestationer?

  Taggar (forum): 
  21 december 2015

  Fyllt på i Bank of Nova Scotia igen

  Idag fyllde jag på ännu en gång i mitt innehav Bank of Nova Scotia. Det blev 90 aktier till kursen 56,18 CAD. Som jag skrivit tidigare, spana gärna in min "minianalys" av bolaget som finns i inlägget Köp Bank of Nova Scotia och minianalys.
   


  Med detta köp utgör nu BNS c:a 8% av portföljen och maxgränsen är 10% för ett enskilt bolag i den här storleken. BNS är en kanadensisk storbank med en stabil vinst- och utdelningshistorik som sällan delar ut mer än 50% av vinsten vilket gör framtida utdelningar något mer stabila, även vid sämre tider.

  Nu kommer jag nog inte att fylla på detta innehav på ett tag, men får vi se kurser kring 54 CAD eller lägre kommer det bli (mycket) svårt att låta bli =)

  Taggar (forum): 
  19 december 2015

  Årets sista utdelningar

  Nu har de sista två utdelningarna för året landat på kontot. ETF:n SPFF gav 268 kronor efter avdragen källskatt och Realty Income inbringade 331 kronor efter att samma skatt är dragen. Det betyder att december gav oss totalt 599 kronor eller, om du så vill, nyårschampagnen om man är på det humöret.

  För året summerar jag utdelningen efter skatt till 48 403 kronor. Efter skatt är nästan sant då jag bara inkluderat dragen källskatt och skatt på innehav som ligger i vanlig depå. Schablonskatt för innehav på ISK däremot har jag inte räknat av. Dessutom kommer jag ju någon gång framöver också få tillbaks källskatten, men det kan ju ta lite tid och får ses som en positiv överraskning den dagen.

   

   

  Nu börjar snart ett nytt spännande år med nya utdelningar. I januari rivstartar vi med utdelningar från Klövern Pref, Bank of Nova Scotia, Realty Income och ETF:n SPFF. Förhoppningsvis ger det oss i runda slängar 4 000 - 4 500 friska riksdaler på kontot i januari vilka självklart ska återinvesteras för att bygga på pengamaskinen ytterligare. Jag kommer i ett kommande inlägg att sammanfatta året som gått och då också delge målsättningen kring utdelningar. Redan nu kan jag dock avslöja att målsättningen är att portföljen, vid utgången av 2016, ska ge ett sexsiffrigt belopp under 2017

  Om inte allt för lång tid så kommer många av mina innehav att börja kommunicera ut vad de tänker sig att dela ut nästa år. Det ska bli mycket spännande att se vilka innehav som kommer att öka utdelningen, vilka som behåller nuvarande nivå och även om vi får se några sänkningar.

  Baserat på årets utdelningsnivåer så bör befintlig portfölj ge oss c:a 76.400 kr i utdelningar nästa år. Min förhoppning, när allt sammanfattas, är givetvis att vi får några procents utdelningsökningar, men det återstår givetvis att se. Flera av innehaven kan nog tänkas öka och vissa ligga kvar på nuvarande nivå. I riskzonen för utdelningssänkningar finns, enligt mig, svenska banker generellt på grund av osäkerheter kring högre kapitalkrav (Nordea troligen högst risk), men också mitt lilla innehav i Kvaerner. På plussidan finns att jag redan nu vet att MQ höjer sin utdelning från 1,36 kr/aktie till 1,75 kr/aktie. Det är en trevlig start på det nya utdelningsåret!

  Hur var december för dig på utdelningsfronten? Ser nästa år lovande ut?

  17 december 2015

  Rapport Q1 2015/2016 - MQ

  Idag kom MQ med sin rapport avseende det första kvartalet för verksamhetsåret 2015/2016. Rapporten var överlag positiv läsning och jag kan konstatera att MQ fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Marknaden verkar dock ha förväntat sig mer och aktien sjönk med 2,9 % på rapporten.
   


  MQ har gjort en riktigt trevlig resa sedan VD Christina Ståhls tillträdde och den positiva trenden har uppenbarligen fortsatt. Försäljningstillväxten för Q1 - 15/16 ökade liksom resultatet. Nettolåneskulden är låg. Flera nya varumärken har lanserats i antingen MQ Shop Online eller i butik (t ex Loungewear by 365 och Happy Socks) och MQ erbjuder nu 60 olika varumärken i sortimentet. Tre nya butiker har haft premiär och dessa är Grensen i Oslo, Mall of Scandinavia i Stockholm (Solna) samt en butik i Norrtälje. Vad gäller butiken i Mall of Scandinavia så kan jag meddela att jag har varit där och kollat. Mycket trevlig butik och dessutom i ett riktigt bra läge. Trots att det var en vanlig vardag och dessutom mitt på dagen fanns många kunder i butiken vilket var trevligt att se. MQ skriver också att denna butik har varit MQ:s bästa premiär någonsin "med en försäljning långt över egna högst ställda ambitioner".

  En titt på nettoomsättningen visar att den har ökat med 7 % och uppgick till 382 MSEK (357). Marknaden ökade med 6,1 % enligt HUI. Det är alltså så att MQ tar marknadsandelar och det verkar också vara så att klädbranschen i stort mår rätt så bra. Det svåra måste vara att ta in rätt typ av kläder med tanke på att vädret varit lite märkligt under 2015. MQ:s Q4 (dvs sommaren) bjöd på riktigt kallt väder i såväl juni som juli och när väl augusti kom (då höstkollektionen normalt brukar marknadsföras) kom sommaren på allvar. MQ:s Q1 kan inte heller ha varit enkel att hantera. Först september som mer eller mindre blev sommar och så en höst/början på vinter som varit ovanligt varm. Detta verkar dock MQ ha lyckats parera mycket väl.

  Jag tycker det är synd att inte e-handelssiffrorna redovisas separat för det hade verkligen varit kul att kunna följa utvecklingen. MQ själva skriver dock i rapporten att kanalen utvecklas väl, men lite siffror hade de kunnat bjuda på tycker jag. Min bedömning är dock att MQ Shop Online redan nu bidrar positivt samtidigt som potentialen för fortsatt tillväxt i den här kanalen är hög.

  På kostnadssidan kan jag konstatera att de ökat från 172 MSEK samma period 14/15 till 182 MSEK. De ökade kostnaderna uppges främst bero på kommersiella satsningar (nya butiker och marknadsföring), löneökningar samt höjd arbetsgivaravgift för unga. Trots ökade kostnader så tycker jag att kostnadskontrollen verkar fortsatt god. Det ser jag också som mycket viktigt, inte minst nu när MQ verkar ha börjat trycka lite lätt på gaspedalen.

  Bruttomarginalen sjönk och uppgick till 59,7 % (61) vilket är ett litet minus. Kampanjer (rea) och valutaeffekt anges som orsaker. Bolaget skriver dock att "merparten av dollareffekten är parerad i kvartalet". Tilläggas bör dock att MQ:s bruttomarginal, trots att den sjunkit något, är stark. En viktig anledning till detta är säkerligen att en betydande andel av sortimentet utgörs av externa varumärken och för dessa behöver inte MQ själva brottas med dollarproblematiken utan det får de externa leverantörerna göra på egen hand.

  Periodens resultatet uppgick till 32 MSEK jämfört med 29 MSEK samma period föregående år. Det innebär ett resultat per aktie om 0,92 SEK (0,83). Rörelsemarginalen blev 10,9 % (10,9).

  Kassaflödet var under perioden relativt svagt. Från den löpande verksamheten blev det 3 MSEK (10) och efter investeringar -8 MSEK (7). Orsak (kassaflöde från löpande verksamhet) anges vara att bolaget betalt mer skatt i Q1.

  Nettolåneskulden uppgick per den 30:e november 2015 till 109 MSEK (166). Det innebär faktiskt att nettolåneskulden har ökat med 6 MSEK jämfört med Q4 - 2014/2015 då skulden uppgick till 103 MSEK. Nettolåneskulden/EBITDA är dock samma som för Q4 och uppgår till 0,6 vilket är en enorm skillnad jämfört för några år sedan då den vara närmare 3! Trots en något högre skuldsättning nu jämfört med föregående kvartal så ser MQ finansiellt riktigt starkt ut. Soliditeten uppgår till 66% (62).

  Som jag tidigare varit inne på så kommer det förr eller senare att krävas fler fysiska butiker för att skapa tillväxt. De senaste åren har inte antalet butiker vuxit alls utan legat still kring 120 stycken. För tillfället verkar det dock gå utmärkt och skapa tillväxt och förbättrad lönsamhet genom att jobba med och vidareutveckla det som redan finns. Frågan är dock hur länge till det håller? Ett tag till går det nog, men förr eller senare kommer det definitivt att krävas att butiksnätet expanderas.

  Min känsla är att MQ inte har för avsikt att trycka gasen i botten den närmsta tiden (vilket sannolikt är klokt) utan istället fokusera på att vidareutveckla det som redan finns. Möjligen öppnas någon/några få nya butiker i en rimlig närtid, men främst måste tillväxten alltså komma ifrån befintlig struktur.

  MQ Shop Online lär därför bli en viktig faktor i det här sammanhanget samt att rätt varumärken adderas till sortimentet. Det kombinerat med att befintliga butiker fräschas upp (vilket ska leda till  ökad omsättning), marknadsföring och att kostnadskontrollen fortsatt är god bör kunna ge lite till Jag skulle dock önska att MQ:s ledning så smått började kommunicera lite mer konkret hur tillväxtplanerna framöver ser ut och ska realiseras för att eliminera eventuell osäkerhet kring tillväxtaspekten på något längre sikt. 

  Sammanfattningsvis vill jag säga att jag tycker att väldigt mycket pekar i rätt riktning och att Q1 rapporten i stort var positiv läsning. Ledningen, med VD Christina Ståhl i spetsen, har mitt fulla förtroende och har gjort i princip alla rätt så här långt. Det största orosmolnet utifrån mitt perspektiv är tillväxten på lite längre sikt. Samtidigt och som jag sagt tidigare är jag dock inte allt för oroad eftersom jag tror på ledningens förmåga att hantera en balanserad tillväxt.

  Dina tankar om MQ och Q1 rapporten?

  Taggar (forum): 
  Taggar (blogg): 

  Sidor

  Blog Archive

  Blog Archive
  2017 (7)